LPG Piyasası Lisans Listesi

Belge içeriğinde ara
Detay
 • Başvuru Prosedürü  
  • LPG Piyasası Lisans İşlemleri Başvuru Prosedürü  

   Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet de bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru belgelerini, başvuruda bulunulacak lisans türünde işaretlenmiş bilgi, belge ve açıklamaları dikkate alarak hazırlanmaları gerekmektedir. 

   Lisans alma bedellerinin, VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu: 014) nezdindeki, TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 numaralı EPDK Hesabına yatırılması gerekmektedir.

   Ödemeler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda olup havale ve EFT işlemlerinde, işlem masrafı alınmamaktadır. Lisans alacak kişi bilgisi, ödeme açıklamasında yer almalıdır.

   Lisans Bedelleri; 

   1. a) LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansı Başvuruları için Bedelin %1'i Kurumca yapılacak bildirim tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, geri kalan kısmı ise inceleme ve değerlendirme sonucunda Lisans alması Kurulca uygun bulunan başvuru sahiplerine kararın bildirilmesini izleyen üç ay içerisinde ödenir, 
   2. b) LPG otogaz bayilik, LPG taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisanslarına ilişkin lisans alma bedelleri başvuruyla birlikte peşin ödenir.
   3. c) Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu tutar Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez. İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları hariç olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.

   LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER:

   (1)   Lisans almak isteyen kişiler gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma yazılı veya elektronik ortamda başvurur. Yazılı başvurular için Başvuru Dilekçesi Örneğinin doldurulması gerekmektedirKurum tarafından ilan edilecek tarihten itibaren lisans başvuruları sadece elektronik ortamda yapılabilecektir. 

   -LPG Otogaz bayilerinin elektronik ortamdaki lisans başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları aracılığıyla yapılacaktır.

    

   (2) Her bir lisans başvurusu için http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/LPG/Mevzuat/KurulKararlari

   Adresinde “Lisans Başvuruları” başlığı altında yer alan “08/03/2012 tarihli ve 3727 sayılı Kurul Kararı’nın ilgili maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler aranır.

    

   (3) Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı belgelere de yer verilir.

   (4) 08/03/2012 tarihli ve 3727 sayılı Kurul Kararında aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunularak lisans alındığının tespit edilmesi durumunda lisans sona erdirilerek ilgili kişiler hakkında gerekli işlemler yapılır.

   (5) Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından, Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri kabul edilir.

   (6) Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz. Dernek, vakıf ve kooperatifler tarafından yapılan başvurularda, sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yetkililere ilişkin bilgilere yer verilir. Başvuru sahibinin halka açık şirket olması halinde, beyanda halka açık hisselerin sahiplerine ilişkin bilgilere yer verilmez, ancak halka açık hisse oranı ayrıca belirtilir.

   (7) Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

   (8) Lisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin sureti sunulur.

   (9) Adli sicil kayıt kontrolü, şirketler tarafından yapılan lisans başvurularının değerlendirilmesinde başvuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan kişiler için yapılır. Başvuru sahibinin halka açık anonim şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri için adli sicil kayıt kontrolü yapılmaz.

   (10) Adli sicil kayıt kontrolü kooperatifler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi durumundaki gerçek kişiler için yapılır.

   (11) 5607 sayılı Kanunda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiillerden dolayı kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.

   (12) Sorumlu müdür belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş sureti de kabul edilir.

   Ayrıca, lisans başvuru esnasında istenecek bilgi, belge ve açıklamalar lisans türlerine göre aşağıda hazırlanmıştır.
   LPG Dağıtıcı Lisansı Başvurusu
   LPG Taşıma Lisansı Başvurusu
   LPG Depolama Lisansı Başvurusu
   LPG Tüpü İmalatı Lisansı Başvurusu
   LPG Otogaz Bayilik Lisansı Başvurusu
   LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı Başvurusu
   Kaçakçılık Beyan Formu (Tüzel Kişi)
   Kaçakçılık Beyan Formu (Gerçek Kişi)
   LPG Tüplerinin Takip Sistemine İlişkin Beyan
   Ortaklar Hisse Dağılım Beyan Formu
   Bayilik Lisansı Sigorta Beyanı
   Dağıtıcı Lisansı Sigorta Beyanı
   Depolama Lisansı Sigorta Beyanı
   Taşıma Lisansı (Boru Hattı) Sigorta Beyanı
   Taşıma Lisansı (Denizyolu) Sigorta Beyanı
   Taşıma Lisansı (Demiryolu) Sigorta Beyanı
   LPG Tüpü İmalatı Sigorta Beyanı
   LPG Tüpü Muayenesi Tamiri Bakımı Lisansı

    

 • Lisans Tadillerinde İstenilen Bilgi ve Belgeler  
  • LPG Lisans Tadillerinde İstenilen Bilgi ve Belgeler  
   • 1) LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli Hesabı  
     Lisans Tadil Bedelleri, VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu:014) nezdindeki, 00158007292229969 numaralı EPDK hesabına yatırılması gerekmektedir. Havale ücreti alınmayacaktır.
   • 2) Genel Açıklamalar  

    (Tadil Türünü Seçmeden Önce Lütfen Aşağıdaki Genel Açıklamaları Okuyunuz)

    1) Lisans tadil başvurusu, başvuru sahibine ait yetki belgesi (elektronik ortamda yapılan başvurularda aranmaz), lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge ve her bir tadil türü için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması suretiyle yapılır. Bu Karar’da özel olarak düzenlenmemiş tüm lisans tadil başvurularında ayrıca; tadil edilmesi talep edilen hususa ilişkin belgelerin de sunulması gerekir. Aksi talep edilmedikçe, LPG Otogaz bayilerinin elektronik ortamdaki lisans tadil işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.

    2) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez.

    3) Aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur.

    4) Tek başvuruda aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idareden kaynaklanan adres ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı değişikliklerinde, ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması kaydıyla, lisans tadil bedeli alınmaz.

  • TÜM LİSANS TÜRLERİ İÇİN ORTAK LİSANS TADİLLERİ  
   • 1) Unvan Tadilleri  

    Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

    (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur.)

    a) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

    b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

    c) Yeni ünvana göre düzenlenmiş oda sicil kaydı

    ç) Yeni ünvana göre düzenlenmiş yetki belgesi

    d) Güncel unvanı içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi

    LPG Otogaz Bayilik lisansına ilişkin unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi aranır.

    e) Lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığına ilişkin belgedir. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı belgede yer almalıdır.

    f) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş suretleri aranır.

   • 2) Adres Tadili  

    (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur.)

    a) Adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı

    Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz.

    b) Yeni adrese göre düzenlenmiş LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi

    LPG Otogaz Bayilik Lisansına ilişkin unvan tadillerinde, yeni adrese göre düzenlenmiş bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesi de ibraz edilir. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği LPG otogaz istasyonları için yapılan LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi aranmaz. Bayilik sözleşmesinin dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından her sayfası ıslak imzayla onaylanmış sureti de kabul edilmektedir

    c) Yeni adrese göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

    ç) Yetki Belgesi

    d) Lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığına ilişkin belgedir. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı belgede yer almalıdır.

   • 3) Alt Başlık Tadili  

    (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur.)

    1)Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil başvurularında;

    a) Yetki Belgesi

    b) Lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığına ilişkin belgedir. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı belgede yer almalıdır.

    c) Alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aranır.

    2) Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa;

    a) Yetki Belgesi

    b) Lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığına ilişkin belgedir. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı belgede yer almalıdır.

   • 4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili  

    Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur.

    a) Yetki Belgesi

    b) Geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

    c) Lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığına ilişkin belgedir. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı belgede yer almalıdır.

  • BELİRLİ LİSANS TÜRLERİ İÇİN LİSANS TADİLLERİ  
   • 1) LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil İşlemleri  

    LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Dağıtıcı Şirket Bilgisinin Tadili

    (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur.)

     a) Yetki Belgesi

     b) Lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge

    Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığına ilişkin belgedir. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı belgede yer almalıdır.

    c) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi

    Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesidir.

    Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Bayilik Sözleşmesi aranmaz.

    Bayilik sözleşmesinin dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından her sayfası ıslak imzayla onaylanmış sureti de kabul edilmektedir.

    ç) Fesih İhbarnamesi veya Karşılıklı Fesih Protokolü

    Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü

  • DİĞER TÜM LİSANS TADİLLERİ  

   Yukarıda özel olarak açıklanmayan diğer tüm lisans tadilleri için aşağıdaki belgeler aranır:

   (Aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur.)

   a) Yetki Belgesi

   Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

   b) Lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge

   Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014) TR10 0001 5001 5800 7292 2299 69 IBAN numaralı LPG Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığına ilişkin belgedir. Lisans başvurusu yapan gerçek / tüzel kişinin adı belgede yer almalıdır.

   c) Değişiklik veya Ekleme veya Yenileme yapılması istenen belge ve belgeyle ilgili olabilecek diğer tüm belgeler.